Information om dyslexi

Dyslexi – svårigheter att läsa och skriva

Dyslexi innebär att ha läs- och skrivsvårigheter. Orsaken är en funktionsnedsättning i hjärnan som gör att ordavkodningen när man läser inte automatiseras, och läs- och skrivproblemen för en dyslektiker beror alltså inte på sociala eller andra faktorer. Hjärnaktiviteten vid läsning hos en dyslektiker skiljer sig från den som inte har dyslexi. Viktigt att påpeka är dock att det inte har något med intelligensnivån att göra. Dyslexi kan yttra sig på många olika sätt, som till exempel att läsa långsamt så läsförståelsen blir lidande, man skriver otydligt, kastar om eller utelämnar bokstäver, stavar fel och har lättare att ta till sig muntlig information än skriftlig. Organisationen Dyslexiförbundet vill ta tillvara dyslektikernas intressen och sprida information för att öka kunskapen om funktionsnedsättningen.

Vad finns det för hjälp att få för dyslektiker?

Mycket görs för att hjälpa dyslektiker och det börjar redan i skolan. Märker man att barnet har svårt för att läsa och skriva kopplas specialpedagog, logoped eller psykolog in. Att få läxhjälp är bra, och läxhjälpsföretaget Studybuddy har erfarenhet av elever med många olika slags förutsättningar. Tekniska hjälpmedel är till god nytta i vardagslivet, såsom rättstavningsprogram för att undvika stavfel, inlästa talböcker, talsyntes som gör att digital text läses upp och läs/scannerpennor som förs över en boktext och omvandlar den till uppläsning. Med rätt stöd kan dyslektiker fungera fullt normalt i samhället.

ashe